Regulamin

 Regulamin składania zamówień poprzez sklep internetowy „E-sklep"
działający w ramach domeny internetowej haba-pro.pl
oraz składania zamówień telefonicznych towarów oferowanych przez HABA Sp. z o.o.

Regulamin określa zasady składania zamówień telefonicznych i/lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faxu, a także sklepu internetowego. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupujących, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności HABA sp. z o.o. jako podmiotu prowadzącego sprzedaż asortymentu dostępnego w katalogu produktów. Warunkiem składania zamówień drogą pocztową, elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem faxu jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego.

1.3. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, usług lub wizerunku Sprzedającego, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków

komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

1.4. Katalog – drukowany zbiór produktów Sprzedającego.

1.5. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz placówki publiczne i jednostki budżetowe, w tym usługobiorca w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych w ramach Zamówień dokonywanych drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.

1.6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Sprzedającego. Regulamin rozszerzony o warunki korzystania z E-sklepu jest dostępny pod adresem www.haba-pro.pl

1.8. Sprzedający - HABA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345365, REGON: 021108860, NIP: 8951960672, kapitał zakładowy: 550.000,00 zł.

1.9. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.10. Towar – produkty znajdujące się w Katalogu.

1.11. RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.)

1.12. Usługi – czynności zmierzające do sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Kupującego produktów znajdujących się w katalogu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.

1.13. UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.14. Zamówienie - złożenie oferty zakupu przedmiotu drogą pocztową (ul. ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław), telefonicznie (pod numerem 71 395 38 11), faxem (pod numerem 71 395 38 12) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem bok@habapolska.pl), a także strony internetowej www.habapro.pl

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego związane ze świadczeniem usług drogą pocztową, elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.

2.1.2. zasady dokonywania Zamówień drogą pocztową, elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu,

2.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług Sprzedającego w rozumieniu RODO.

2.2. Sprzedający świadczy Usługi drogą pocztową (ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław), drogą elektroniczną poprzez adres e-mail bok@habapolska.pl, telefonicznie (pod numerem 71 395 38 11) oraz za pośrednictwem faxu (pod numerem 71 395 38 12), a także strony internetowej www.habapro.pl, zgodnie z Regulaminem.

2.3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Sprzedającego.

2.4. Właścicielem praw autorskich i praw własności przemysłowej Towarów prezentowanych w Katalogu jest Sprzedający lub inny podmiot będący producentem danego Towaru.

2.5. Zdjęcia Towaru umieszczane są w Katalogu w celach poglądowych i służą wyłącznie prezentacji wskazanych na nich Towarów.

2.6. W relacjach pozakonsumenckich HABA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie powstałe podczas druku niniejszego katalogu.

2.7. HABA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów. Mogą wystąpić różnice w kolorystyce i wyglądzie prezentowanych produktów na zdjęciach i w rzeczywistości.

 

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Sprzedający informuje o odnotowywaniu adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

 

IV. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Realizacja Zamówień przez Kupującego jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Informacje dotyczące Towarów podane w Katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4.3. Składając Zamówienia Kupujący dokonuje:

4.3.1. wyboru zamawianych Towarów,

4.3.2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i

danych, na które ma zostać wystawiona faktura VAT,

4.3.3. w przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej konieczne jest ponadto podanie Danych Osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego,

4.3.4. w przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną, jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do

czynności prawnych lub placówką publiczną lub jednostką budżetową konieczne jest podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy lub firmy oraz numeru NIP

4.3.5. złożenia oferty zakupu Towaru/Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4.3.6. potwierdzenia że podane w nim dane dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że jest on uprawniony do zawarcia Umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa, że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedający prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony sposób wiadomość zawierającą potwierdzenie  otrzymania Zamówienia, w tym

szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w postaci numeru rejestracji, ceny i zasad jej uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia oraz informacji o sposobie potwierdzenia Zamówienia.

4.7. Kupujący następnie dokona sprawdzenia, czy wykonanie Zamówienia zgodnie z potwierdzeniem jest możliwe (dostępność towaru) i na tej podstawie dokona przyjęcia bądź odrzucenia Zamówienia. W razie akceptacji Zamówienia oferta zostaje zaakceptowana i następuje zawarcie umowy. W razie odrzucenia oferty umowa nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

4.8. Warunkiem zawarcia umowy jest dostępność zamówionego Towaru w magazynie Sprzedającego.

4.9. Do każdego dostarczonego Kupującemu Zamówienia jest dołączana, wystawiana przez Sprzedającego faktura VAT.

4.10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

4.11. Sprzedający uprawniony jest do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy Kupującym nie jest konsument, bez podania przyczyn. Informacja o odmowie realizacji Zamówienia zostanie przesłana do takiego Kupującego zamiast wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4 powyżej, co jest jednoznaczne z brakiem zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 4.7 powyżej i nie rodzi po stronie Sprzedającego odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

V. CENY TOWARÓW

5.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Katalogu są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu bez uwzględnienia kosztów dostawy.

5.2. Podane w Katalogu ceny obowiązują do 31.12.2023 r. Pod adresem www.haba-pro.pl albo bezpłatnie pod numerem infolinii 71 395 38 11 Kupujący może otrzymać aktualne informacje o cenach.

5.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Katalogu, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.4. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty z oferty regularnej, których całkowity koszt (cena) będzie równy co najmniej kwocie 500,00 zł Sprzedający pokrywa koszty wysyłki.

5.5. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty z oferty regularnej, których całkowity koszt (cena) będzie mniejszy niż 500,00 zł doliczony do nich zostanie zryczałtowany koszt przesyłki w wysokości 20,00 zł.

5.6. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty wykonywane i dostarczane na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w Katalogu - „na zamówienie”), takich jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw, których całkowity koszt (cena) będzie równy co najmniej kwocie 20.000,00 zł Sprzedający pokrywa koszty wysyłki.

5.7. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty wykonywane i dostarczane na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w Katalogu - „na zamówienie”), takich jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw, których całkowity koszt (cena) będzie mniejszy niż 20.000,00 zł doliczony do nich zostanie zryczałtowany koszt przesyłki koszt przesyłki w wysokości zależnej od wartości jednorazowego zamówienia towaru brutto. Koszty przesyłki w zależności od wartości zamówienia podajemy w tabelce poniżej.   

5.8. Całkowity koszt (cena) wskazane w punktach 5.4.-5.7. stanowi cenę towaru z uwzględnieniem podatku VAT (brutto) i nie obejmuje kosztów wysyłki.


VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

6.1. W przypadku Towaru dostępnego w magazynie przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi około 7 dni roboczych. Za czas realizacji Zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 5.4 – 5.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych. W przypadku gdy płatność za zamówiony towar zgodnie z niniejszym Regulaminem ma nastąpić przed wydaniem towaru Kupującemu za czas realizacji zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 5.4 – 5.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych jednakże nie wcześniej niż od daty otrzymania przez Sprzedającego zapłaty ceny sprzedaży Towaru objętego danym zamówieniem.

6.2. W przypadku zamówienia obejmującego produkty wykonywane i dostarczane na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w Katalogu - „na zamówienie”), takich jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw czas realizacji zamówienia wynosi około 6-8 tygodni. Za czas realizacji zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 5.4 – 5.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych.

W przypadku gdy płatność za zamówiony towar zgodnie z niniejszym Regulaminem ma nastąpić przed wydaniem towaru Kupującego za czas realizacji zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 5.4 – 5.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych jednakże nie wcześniej niż od daty otrzymania przez Sprzedającego zapłaty ceny sprzedaży towaru objętego danym zamówieniem.

6.3. Jeżeli w przypadku chwilowych braków w magazynie Sprzedającego zamówiony towar nie zostanie dostarczony Kupującemu, Sprzedający pokrywa koszty późniejszej wysyłki towaru gdy wartość brakującego towaru przekracza 50,00 zł. Brakujący Towar zostanie wysłany niezwłocznie po pojawieniu się na magazynie. W przypadku gdy wartość brakującego Towaru nie przekracza 50,00 zł, zamówienie w tym zakresie zostaje anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie elektronicznej i jednocześnie zostanie poproszony o złożenie ponownego zamówienia w tym zakresie w późniejszym okresie. Postanowienie to nie  ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami.

6.4. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem trwającej dłużej niż 30 dni, Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany o stanie zamówienia. Kupujący jest uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji zamówienia po otrzymaniu informacji od Sprzedającego o warunkach i możliwości realizacji zamówienia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za Towar niedostępny, Sprzedający zwróci Kupującemu należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od momentu anulowania przez Kupującego części bądź całości zamówienia.

6.5. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki towaru jest równy najdłuższemu czasowi realizacji poszczególnych zamówień.

6.6. Zamówienia są realizowane na adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem zewnętrznych przewoźników (np. Kühne & Nagel, Geis, Poczta Polska, inne firmy kurierskie).

6.7. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 5 dni roboczych, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie tego terminu przy zamówieniach składanych przez Kupujących niebędących konsumentami.

6.8. Przy zamówieniach składanych przez konsumentów sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu do doręczeń lub z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

6.9. Z chwilą przekazania zamówionego towaru przewoźnikowi ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru przechodzi na Kupującego niebędącego Konsumentem. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju - jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W szczególności kupujący powinien domagać się od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki nie później niż w ciągu 7 dni od jej odbioru. Realizacja powyższych obowiązków nie stanowi warunku dla dochodzenia roszczeń wyłącznie przez Kupującego będącego Konsumentem.

 

VII. PŁATNOŚĆ I NADPŁATY

7.1. Kupujący dokonuje płatności ceny Towaru objętego danym zamówieniem w formie elektronicznego przelewu bankowego, na poniższy rachunek bankowy Sprzedającego lub wskazany w wiadomości, o której mowa w pkt. 4.5 niniejszego Regulaminu.

Dane bankowe: mBank S.A., numer rachunku: 83 1140 1140 0000 2135 5600 1001

7.2. Terminy płatności ceny towaru objętego danym zamówieniem określane są dla Kupującego w następujący sposób:

- dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych – przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 4.5 – 4.7 niniejszego Regulaminu,

- dla placówek publicznych oraz jednostek budżetowych – przelew na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 30 dni od daty odbioru towaru przez Kupującego,

7.3.W przypadku powstania nadpłat w związku z płatnościami za zamówione towary, Sprzedający dokonuje zwrotu nadpłaty w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Kupujący dokonał zapłaty za towar, po przesłaniu przez Kupującego wniosku o zwrot nadpłaty w formie elektronicznej lub pisemnej. Sprzedający dokonuje zwrotu nadpłaty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Kupującego.

 

VIII. REKLAMACJE I ZWROTY

8.1. Wszystkie Towary dostępne w Katalogu pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.

8.2. Wobec Kupujących będących konsumentami Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.) oraz zgodnie z zasadami rękojmi wskazanymi w Kodeksie Cywilnym.

8.3. Wobec Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji na zasadach określonych ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.). W relacjach pozakonsumenckich odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.4. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru. Dla sprzętów na plac zabaw oraz urządzeń produkcji Sprzedającego termin gwarancji wynosi od 5-10 lat (w zakresie konkretnego produktu okres gwarancji jest wskazywany przez Sprzedającego) od daty zawarcia umowy sprzedaży.

8.5. Jeżeli Kupujący, po otrzymaniu towaru, dostrzeże w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na towar gwarancji/rękojmi.

8.6. W przypadku składania reklamacji Kupujący powinien odesłać towar przesyłką pocztową lub kurierską na adres Sprzedającego. Do towaru należy dołączyć pisemny opis ujawnionych w Towarze wad. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

8.7. Kupujący wysyłający reklamowany towar do Sprzedającego jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.

8.8.  W przypadku umowy zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem zwracany w tym trybie towar musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów montażu lub używania świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego sprawdzenia i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.9. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.10. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający obniży cenę towaru lub zaproponuje inne, dostępne towary lub zwrot należnej kwoty za zwrócony towar. W takim przypadku  Sprzedający dokonuje zwrotu należnej kwoty za zwrócony towar  w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Kupujący dokonał zapłaty za towar, przy czym Kupujący będący Konsumentem ma prawo wskazać inną formę dokonania zwrotu. Sprzedający nie zwraca kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z realizacją zamówienia.  Sprzedający nie przyjmuje towarów przesłanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący niebędący Konsumentem.

8.11. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź z usunięciem niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.

8.12. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, jeżeli ujawnią się one w okresie gwarancji.

8.13. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

- uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika towaru w następstwie niewłaściwego z nich korzystania,

- uszkodzeń spowodowanych korzystaniem przez użytkownika towaru z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

- uszkodzeń spowodowanych w następstwie dokonania naprawy przez inne osoby niż Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony,

- przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez inne osoby niż Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony,

- uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (np. wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej),

- uszkodzeń powstałych w wyniku dokonania przez Nabywcę lub zatrudnionych przez niego wykonawców zmian lub przeróbek w przedmiocie umowy bez zgody Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to wykonywania zwykłych robót wykończeniowych przedmiotu umowy,

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego samodzielnego transportu towaru przez Kupującego lub użytkownika towaru,

- uszkodzeń powstałych w wyniku konserwacji towaru niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego,

- niezamierzonej przez producenta towaru zmiany w odcieniach kolorów wynikającej z zaprojektowania cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano towar, a

w szczególności różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfikacji danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna (dotyczy również różnic spowodowanych różną datą partii produkcyjnych).

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach Konsumenta” (Dz. U. 2014.827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nie dotyczy to sytuacji gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Kupującego poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży Sprzedającemu, w terminie 14 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.2.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

c) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

9.3. Kupujący zwraca towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedający sprawdzi stan przekazanego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru nie później niż 14 dni od daty zwrotu Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota lub inną formę zwrotu środków.

9.6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający prześle na adres wskazany przez Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpienia od umowy.

9.7. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszego Regulaminu nie dotyczy towaru wykonywanego i dostarczanego na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w Katalogu - „na zamówienie”) takiego jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw.

9.8. Z zachowaniem powyższych zasad Kupujący jest uprawniony do odstąpienia wypełniając wzór formularza o odstąpieniu wskazany w regulaminie internetowym Sprzedającego dostępnym pod adresem www.haba-pro.pl i przesyłając go pocztą na adres Sprzedającego.

 

X. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

10.1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Sprzedający.

10.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy, NIP.

10.3. Sprzedający przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

10.4. Sprzedający na podstawie  RODO w związku z UŚUDE jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu korzystania z Usługi i realizacji Zamówienia, zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

10.5. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Kupującego, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Ponadto, Sprzedający zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

10.6. Sprzedający zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Kupującego danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo (np. kontrole Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych).

10.7. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów.

10.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zakupu towaru.

10.9. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany w celu przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Kupującego. Kupujący ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny w sposób równie prosty jak wyrażenie zgody.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.03.2023 r.

11.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, z ważnych przyczyn takich jak:

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

- zmiana profilu działalności Sprzedającego;

- wprowadzenie nowych usług przez Sprzedającego;

- istotna zmiana ekonomicznych warunków takich jak zmiana kosztów przesyłki, kosztów opakowania etc. z zastrzeżeniem punktu 11.3.

11.3. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu pod adresem www.haba-pro.pl oraz bezpośrednie poinformowanie Kupującego drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści pod adresem www.haba-pro.pl

11.4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z pkt 11.3. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

11.5. W przypadku określonym w punkcie 11.2. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Sprzedającego. Zaniechanie poinformowania Sprzedającego oznacza, że Kupujący zaakceptował zmieniony Regulamin.

11.6. Składanie zamówień na Towary możliwe jest również za pośrednictwem E-sklepu dostępnego w ramach domeny www.haba-pro.pl (pod adresem www.haba-pro.pl) po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji regulaminu (obejmującego również warunki wskazane w niniejszym regulaminie) oraz zarejestrowaniu.

11.7. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

11.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, UŚUDE oraz – w odniesieniu do Kupującego będącego konsumentem – ustawy o prawach konsumenta.